รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ เป็น องคมนตรี

0
866
loading...

วันที่ 24 ธันวาคม 2559 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี โดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 12 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดําริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบกับมาตรา 12 และมาตรา 13 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ เป็น องคมนตรี

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี

แสดงความเห็น

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้